האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

תהליך הבניה לאחר קבלת היתר

הליך זה מאפשר לבעלי היתרים הנמצאים בשלב ביצוע הבנייה (לאחר קבלת היתר בנייה) להגיש מסמכים באופן ממוחשב.

השירות נועד להבטיח לעוסקים בבנייה בעיר המשך רציף ותקין של פעילותם.

בעלי ההיתר והאחראי לביקורת על הביצוע יכולים לנהל את תהליכי ביצוע עבודות הבנייה ולקבל אישורים לתחילת עבודות ותעודת גמר (אישור אכלוס).

לצפייה במסמך ההנחיות והדרישות לתהליך הבניה – לחץ כאן. 

דרישות וטפסים לתחילת עבודות:

בקשה לאישור תחילת עבודות חתומה ע”י האחראי לביקורת על הביצוע

טופס 1

טופס פרטי התקשרות – בעלי תפקידים באתר.

טופס 6

מינוי והצהרה – אחראי לביקורת על הביצוע + רישיון מהנדס / הנדסאי 

טופס 2

מינוי והצהרה – אחראי משנה לביקורת על הביצוע + רישיון מהנדס /  הנדסאי (במידה ומונה).

טופס 3

מינוי והצהרה – אחראי לביצוע שלד הבניין + רישיון מהנדס / הנדסאי

טופס 4

מינוי והצהרה – קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה + רישיון בתוקף ובסיווג המתאים

טופס 5

הצהרת א.לביקורת על הביצוע התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין

טופס 12

נוהל פינוי פסולת בנין + נספח 1 הצהרת בעל ההיתר בנושא טיפול בפסולת בניה ועודפי עפר

טופס 11

מפת מדידה  סימון מתווה הבניין +  אישור מודד מוסמך + רישיון מודד

טופס 14

חוזה התקשרות עם מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות מעבדה + רשימת בדיקות (פרוגרמה)

צרופה

תכנית ארגון אתר מאושרת וחתומה ע”י שמואל קדוסי  – יש לפנות במייל [email protected]

צרופה

פרוטוקול הסדרי תנועה זמניים – לפנות ליועץ התנועה שמואל קדוסי [email protected]

טופס 30

מסמכים נוספים במידה ונדרשו במידע להיתר או בהיתר 
  

במקרים בהם נדרשת בקרה של מכון בקרה לתחילת העבודות, יש למלא את המסמכים הבאים:

לוח זמנים משוער לביצוע (אבני דרך). 

טופס 36

מינוי אחראי לתיאום עם מכון הבקרה.

טופס 40

הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה.

טופס 41

הודעת מכון הבקרה לרשות הרישוי על התקשרות למתן שירותי בקרת ביצוע

יועבר לרשות ע”י מכון הבקרה

דרישות וטפסים למהלך ביצוע:

בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים במהלך ביצוע.

טופס 15

דיווח אחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה במהלך ביצוע .

טופס 16

דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה (במידה ומונה).

טופס 17

מפת מדידה – מצב קיים קווי בניין וגובה קומת כניסה 00.0+

צרופה

מסמכים נוספים במידה ונדרשו במידע להיתר, בהיתר או באישור תחילת עבודות

 

דרישות וטפסים לתעודת גמר:

בקשה לקבלת תעודת גמר חתומה ע”י האחראי לביקורת על הביצוע

טופס 18

הצהרת עורך בקשה ראשי.

טופס 19

הצהרת עורך משנה לגמר בניה (במידה ומונה).

טופס 21

הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים (מתכנן שלד הבניין).

טופס 20

הצהרת מורשה נגישות.

טופס 22

הצהרת קבלן רשום לביצוע שלד הבניין  

טופס 24

הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע (במידה ומונה).

טופס 25

מפת מדידה (As made) ערוכה ע”י מודד מוסמך להתאמת מצב קיים להיתר + אינסטלציה/ביוב

צרופה

תצהיר הממונה על שיטת הבנייה החדשה ולפיו יושמה שיטת הבנייה בהתאם לאישור והתנאים והמגבלות

צרופה

ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה נדרשות ע”פ תקנות תכן הבניין (בהתאם לפרוגרמה בהסכם עם המעבדה)

טופס 31

אישור גורמים מאשרים ע”פ סעיף 158 כא (א) לחוק. אם נדרשו (כיבוי אש/ פיקוד העורף/ הגנת הסביבה

צרופה

אישור שירותי כיבוי אש (רק בניה רוויה מעל 4 קומות)

צרופה

כיבוי אש – אישור עורך בקשה על עמידה בתקן כיבוי אש

טופס 23

אישור מפקח בניה לשלב הגמר – הביקורת תתואם ע”י מפקח הבניה

 

מסמכים נוספים במידה ונדרשו במידע להיתר, בהיתר או באישור תחילת עבודות

 

במקרים בהם נדרשת בקרה של מכון בקרה לתעודת גמר, יש למלא את המסמכים הבאים:

בקשה להנפקת חו”ד מסכמת לבקרת הביצוע בצירוף המסמכים הנדרשים.

טופס 42

אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה בצירוף חו”ד מסכמת.

יועבר לרשות ע”י מכון הבקרה

חוות דעת מסכמת של מכון הבקרה לבקרת הביצוע

יועבר לרשות ע”י מכון הבקרה

טפסים לדרישות גורמי פנים בתהליך הבניה:

הצהרה ותשלום על נפח פסולת בניין בגמר הבניה

טופס 13

הצהרת מהנדס אינסטלציה

טופס 26

נוהל אכלוס בניין חדש

טופס 27

הודעת שומה אכלוס

טופס 28

בקשה לשימוש בשטח התארגנות

טופס 29

תצהיר אחראי שלד, תקנה 20 א’

טופס 32

פרטי התקשרות