האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

תהליך הבניה לאחר קבלת היתר

בעל/ת היתר נכבד/ה,

תקנות התכנון והבניה החדשות תשע”ו – 2016 אשר נכנסו לתוקף בחודש אפריל 2016 קובעות הוראות מפורטות לעניין הליך תחילת עבודות, ליווי תהליך הבניה, בקרה על גמר הבניה וקבלת תעודת גמר.

אגף הפיקוח על הבניה מבצע ליווי, מעקב ופיקוח על ביצוע הבניה בהתאם להיתרי הבניה.

במהלך הבניה יש למלא טפסים רלוונטיים ודרישות לכל אחד משלבי הבניה ולהעבירם לאגף הפיקוח באופן מרוכז בדוא”ל: [email protected]  

יש לשלוח את הטפסים רק לאחר הפקת היתר דיגיטלי במערכת רישוי זמין!

לא ניתן להתחיל את עבודות הבניה ללא קבלת אישור תחילת עבודות!

הנחיות לשליחת הטפסים:

  • את הטפסים יש למלא באופן ממוחשב בלבד ולא בכתב יד.
  • חובה לציין במייל את מס’ הבקשה להיתר.
  • חובה לסרוק כל טופס בנפרד ולשנות את שם הקובץ לשם הדרישה או מספרה כולל הצרופות הנדרשות (לדוגמה: רישיון).
  • יש להעביר את הטפסים במייל אחד מרוכז עם כל המסמכים יחד סרוקים בקבצי pdf בלבד ולא בתמונות.

לאחר בדיקת הטפסים ותקינותם יופק אישור לתחילת העבודות / תעודת גמר לאיכלוס. האישור החתום ישלח בדוא”ל לבעלי העניין בבקשה.

לצפייה בגיליון “דרישות לתהליך הבניה” ומעקב אחר התקדמות הבקשה לפי מס’ הבקשה להיתר – לחץ כאן

הנחיות ודגשים לתהליך הבניה:

  • להנחיות בנושא חובת מינוי בעלי תפקידים באתר הבניה והחלפת בעלי תפקיד במהלך בנייה – לחץ כאן
  • להנחיות אגף תנועה שילוט פיקוח ושיטור עירוני – לחץ כאן
  • להנחיות, נהלים וכללים לתוכנית התארגנות אתר, הסדרי תנועה וגידור אתר – לחץ כאן
  • להנחיות בנושא שילוט הבניין בגמר בניה בבניה רוויה בלבד – לחץ כאן
  • לפרטי התקשרות עם גורמי הפנים לתהליך הבניה – לחץ כאן

בכל שלב, אם נעשו שינויים בזמן הבנייה, יש להודיע על כך לאגף הפיקוח על הבנייה בדוא”ל: [email protected] ולציין את מס’ הבקשה להיתר.

אגף הפיקוח יפיק תעודת גמר רק לאחר השלמת כלל הדרישות וקבלת כל האישורים הנדרשים.

שלב א’ – אישור תחילת עבודות

עם קבלת היתר הבניה יש להתחיל בתהליך אישור תחילת עבודות.

תחילת עבודות הבניה עצמן מחויבת בקבלת אישור תחילת עבודות חתום ע”י רשות הרישוי (מהנדס), בשונה מהמצב הקודם בו לא הייתה דרישה כזו, אישור זה מקדים את טופס 2( חיבור זמני לתשתיות) תהליך קבלת אישור תחילת עבודות מובנה ומוגדר במדויק בתקנות, כפי שיפורט בהמשך.

הבקשה לקבלת אישור תחילת עבודות תוגש ע”י האחראי לביקורת על הביצוע בליווי טופס מינוי מתאים חתום ע”י בעל ההיתר, בהתאם למפורט בתקנה 75 לתקנות .

מסמך זה מהווה אישור זמני לחיבור לתשתיות (לרבות תשתיות חשמל ומים) לצורך ביצוע עבודות נשוא ההיתר ע”פ סעיף 78 ב’ לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע”ו 2016 ולצורך הפעלה ובדיקת מערכות הנדרשות לתעודת גמר ולאכלוס המבנה

שלב ב’ – דרישות למהלך ביצוע

שימו לב, לא ניתן להגיע לשלב הגמר ללא השלמת הדרישות למהלך ביצוע!

שלב ג’  – תעודת גמר

התקנות מאפשרות שימוש נשוא ההיתר רק עם קבלת תעודת גמר.

תהליך קבלת תעודת הגמר מובנה ומוגדר במדויק בתקנות.

טופס חיבור מלא לתשתיות (טופס 4 )לפי התקנות הישנות מתבטל, ומוחלף בתעודת גמר. יש להדגיש כי לא ניתן לאכלס את הבינוי על בסיס חיבורי התשתית שאושרו במסגרת אישור תחילת העבודות, ויש חובה בקבלת תעודת גמר בניה.

כאשר הבית מוכן לאכלוס על בעל ההיתר למלא אחר הדרישות לתעודת גמר

במקרים בהם הופקדה ערבות בנקאית ולא מולאו תנאי ההיתר – רשות הרישוי שומרת לעצמה את הזכות לחילוט הערבות בהתאם לתקנה 70 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע”ו-2016.

בבניה רוויה יקבע סיור במקום בנוכחות צוות מנהל הנדסה – מהנדסת העיר ומנהל אגף תכנון ורישוי.

אישור גורמי הפנים לתעודת גמר

במידה ונדרש יש להעביר ישירות בדוא”ל למחלקה המבקשת על מנת לקבל את אישורם לתעודת גמר.

שימו לב! לא ניתן לפנות לגורמי הפנים לפני הגשת בקשה לתעודת גמר (טופס 18)

לפרטי התקשרות עם גורמי הפנים לתהליך הבניה – לחץ כאן

פרטי התקשרות