האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

היטלי פיתוח

היטלי פיתוח עירוניים הינם תשלומי חובה המשולמים לרשות המקומית בגין הקמת תשתיות עירוניות, ונגבים מכוח חוקי העזר העירוניים-סלילת רחובות (כביש ומדרכה), תיעול, שטחים ציבוריים פתוחים בהתאם לעילות החיוב המפורטות בחוקים אלו.
הרשות מחויבת לגבות היטלי פיתוח ,בין היתר, באחד או יותר מהמקרים הבאים:
  • בעת תחילתן (כהגדרתן בחוקי העזר) של עבודות הפיתוח הרלוונטיות בסביבת הנכס
  • בעת הוצאת היתר לבנייה חדשה – כתנאי לקבלת ההיתר
  • ביחס לבנייה חורגת – בהתאם למפורט בחוק העזר
  • בעת בקשת אישור היעדר חובות לעירייה לצורך רישום בטאבו, יידרשו ממבקש האישור תשלומם של חיובים בגין היטלי פיתוח, אשר טרם שולמו

היטלי פיתוח משולמים פעם אחת בלבד עבור נכס ומשולמים בגין מרכיב הקרקע ומרכיב הבנייה. תוספות בנייה יחויבו בהיטלים בגין תוספת הבנייה.
בנוסף לכך הועדה זכאית לגבות הוצאות תכנון תב”ע וביצועה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה והתב”ע החלה על המקרקעין .