האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

הנחיות להגשת מפת מדידה כרקע לתב”ע

הנחיות להגשת מפת מדידה כרקע לתב”ע.

טרם הגשת התב”ע במינהל הנדסה יש להגיש מפת מדידה בשלושה עותקים חתומים ומעודכנים לשנה אחרונה, המשקפת את המצב הקיים בשטח התכנית באופן עדכני ומהימן. כמו כן יש למלא את הטופס הכולל את פרטי הבקשה, פרטי המבקש ופירוט מטרת התכנית (מס’ יח”ד, מס’ קומות, גובה, כולל מרתף/ללא מרתף).

המפה תועבר לאישור המחלקות הבאות:

 • מח’ תב”ע לאישור הפקעות וקוי בנין.
 • מח’ תשתיות (ביוב, מים, כבישים)
 • יש חשיבות להשלים בדיקת המפה הטופוגרפית לפני התחלת התכנון, על מנת שהבסיס התכנוני יהיה מאומת.
  חשוב: תב”ע לא תתקבל ולא תיקלט ללא מפת מדידה מאושרת וחתומה.


לטופס בקשה לבדיקת מפת מדידה כרקע לתב”ע – לחץ/י כאן.

מדידה כרקע לתב”ע תבוצע בהתאם להנחיות מבא”ת. כולל טבלאות שטחים של המצב הקיים והמוצע.
לאחר אישור המפה יוגשו מסמכי התכנית עפ”י נוה”ל מבא”ת ובצירוף כל המסמכים הנלווים הנדרשים בנוהל: תצהירים, רשימות תיוג וכו”ב.

מסמכים נדרשים

הגשת המסמכים הבאים הם כתנאי לקבלת התכנית במינהל הנדסה כמפורט להלן:

 1. מכתב נלווה הכולל פירוט מטרת התכנית
 2. על גרסת התכנית המוגשת להיות תואמת לגרסת התכנית במערכת המקוונת.
 3. נספח 1: טופס הגשה לבדיקת תנאי סף.
 4. תצהיר עורך ראשי
 5. תצהיר בעל מקצוע שהשתתף בעריכת התכנית
 6. טופס חתימות מגישי התכנית
 7. הצהרת המודד לתנאי סף
 8. נספח 1א: הצהרה בדבר הגשת העתק התכנית לועדה המקומית
 9. נספח 1ב: תצהיר מגיש התכנית בדבר ענין בקרקע בניגוד לרישום בנסח או בלוח הזכויות והתביעות
 10. נסח טאבו מלא וכולל את כל פרטי המידע. יש להגיש מקור בלבד מעודכן לחצי השנה האחרונה לכל החלקות הנכללות בתחום התכנית.
 11. הוראות התכנית, תשריט מצב מוצע, תשריט מצב מאושר, נספחים רלוונטיים נוספים.

לאחר הגשת התכנית כאמור, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים כגון: הדמיות, השלמות לנספח הבינוי וכיו”ב, הכל לפי העניין.

יצוין כי תכנית שהוגשה, כשהיא אינה ערוכה בהתאם לדרישות המפורטות לעיל, לרבות המסמכים שיש לצרפם, לא ניתן יהיה לדון בה בועדה המקומית, ואף ניתן יהיה להחזירה למגיש/עורך התכנית, בהתאם לחוק התכנון והבניה סעיף 62ב(ה).