האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

אישור לטאבו – תעודה לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס

בהתאם להוראות סעיף 324 לפקודת העיריות, העירייה מנפיקה תעודה המאשרת ,כי סולקו כל החובות המגיעים לעירייה במלואם ע”י בעל הנכס ביחס לנכס. קבלת התעודה מותנית בסילוק של כל חוב בעל נכס הנוגע לנכס (למשל-ארנונה, היטל השבחה, סלילה, שצ”פ , תיעול וכדומה).

באמצעות הטופס המקוון הבא ניתן לקבל מידע על שני נושאים: – לבדוק, קישור לא תקין
https://www.rehovot.muni.il/moked-tax/

 1. אישור עירייה לטאבו
  אישור המעיד על פירעון כל החובות לעירייה המיועד ללשכת רשם המקרקעין (טאבו).
  ניתן להגיש את הבקשה באמצעות הטופס המקוון.
  *יש לבחור בטופס המקוון לשונית נושא הפנייה: “אישור עירייה לטאבו”
  ניתן לחילופין לפנות למחלקת המיסים בעירייה בצירוף כל המסמכים הנדרשים המפורטים מטה, על מנת לקבל טופס “הכנת תעודה לרשם המקרקעין” ולהתחיל תהליך (“טופס טיולים”).
 2. העדר חובות החלים על הנכס טרם חתימת עסקת מכר
  קיימת אפשרות בדיקת חיובים במחלקה טרם חתימת חוזה – בעל המקרקעין או מורשה מטעמו (בעל ייפוי כח בתוקף) רשאי לפנות למחלקת המיסים בעירייה (קומה 1) ולהתחיל תהליך (“טופס טיולים”) או לחילופין ניתן להגיש את הבקשה באמצעות הטופס המקוון.
  *יש לבחור בטופס המקוון בלשונית נושא הפנייה : “אשור משכנתא/העדר חובות”

מסמכים נדרשים

מסמכים הנדרשים למחלקת השתתפות בעלים לצורך תעודה לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס
את המסמכים הנדרשים יש לצרף בהתאם לסוג הפניה לטופס המקוון.
אישור עירייה לטאבו:

 • צילום חוזה מכר/חכירה
 • צילום נסח טאבו או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל, עדכניים
 • צילום חוזה רכישה קודם

צילום נסח טאבו עדכני
צילום חוזה /שטר חכירה

 • צילום חוזה מכר, רכישה והסכם קומבינציה
 • צילום נסח טאבו או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל מעודכנים
 • צילום תשריט בית משותף ותקנון בית משותף
 • צילום נסח טאבו עדכני
 • תצהיר העברה מהנותן והמקבל מאומתים ע”י עו”ד או הסכם מכר ללא תמורה
 • צילום חוזה מכר
 • צילום חוזה רכישה
 • צילום נסח טאבו עדכני
 • צו מינוי ככונס נכסים החתום ע”י בית משפט
 • אישור חתום ע”י הוצאה לפועל על מכירת הנכס
 • צילום נסח טאבו עדכני
 • צילום חוזה רכישה קודם
 • צילום הסכם גירושין חתום ע”י בית משפט ותעודת גירושין
 • צילום נסח טאבו עדכני
 • צילום הסכם שיתוף
 • צילום חוזה רכישה קודם

 

לתשומת ליבכם, במקרים מיוחדים (בתים צמודי קרקע, דירות פנטהאוז ,דירות גג ,דירות דופלקס ,דירות גן ועוד) נערכת בדיקת מפקח בנייה מטעם העירייה בנכס, הבודק את ההתאמה בין היתר הבניה לבין המצב הקיים בנכס.
במקביל נערכת בדיקה של חיובי היטלי פיתוח והיטל השבחה לנכס, במקרה של חבות בהיטל השבחה, נשלחת בקשה לשמאי הוועדה להוצאת שומת היטל השבחה

 • צילום חוזה רכישה
 • צילום נסח טאבו עדכני
 • במקרים של אדמת מנהל מקרקעי ישראל יש לצרף חוזה חכירה מקורי