האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

מדיניות בנייה ירוקה

בהתאם להחלטת ועדת משנה – רישוי מיום 2022.3.13 ,להלן מדיניות הבנייה הירוקה של הועדה המקומית,

תקנות ארציות

כוכב אחד, בשתי מדרגות:
ממרץ 2022 – רבי קומות
מספטמבר 2023 – כל הבנייה הרוויה (מוגדרת בתקנות כמבנה מגורים מ -2 קומות, מעל 6 יח”ד)
שיפוצים – כל בניין שכבר הוסמך כירוק תוספות – תוספת מעלה %50 ומעלה ביחס לשטח הקיים

מדיניות ועדה מקומית רחובות

ממרץ 2022 –
מבני מגורים רבי קומות (לבד התחדשות עירונית) – שני כוכבים
שאר מבני המגורים בבנייה רוויה – כוכב אחד

מינואר 2023 –
מבני מגורים רבי קומות בהתחדשות עירונית (פינוי-בינוי, תמ”א 2/38 – ) שני כוכבים
+ עדכון הגדרת הבנייה הרוויה בהתאם
להגדרה בתקנות הארציות (מבנה מגורים מ -2 קומות, מעל 6 יח”ד או 13 – הנמוך בהם)

שיפוצים ותוספות – לפי הקבוע בתקנות

תקנות ארציות

כוכב אחד
ממרץ 2022 – מבני משרדים מ-5000 מ”ר
מספטמבר 2023 – מבני משרדים מ-1000 מ”ר
* חיוב גרעין ומעטפת
* הכרה בחלופת LEED

מדיניות ועדה מקומית רחובות

ממרץ 2022 –
מבני משרדים מ-000,1 מ”ר – כוכב אחד
מבני משרדים מ-000,10 מ”ר – שני כוכבים / הדרגה המקבילה בתקן Gold) LEED)

* כולל מבני גרעין ומעטפת (כיום לא מחויבים)
* הכרה בחלופת LEED ,בהתאם למחויב בתקנות הארציות (כיום נדרש לעמוד גם בת”י
5281)

תקנות ארציות

ממרץ 2022 – מבני חינוך מ- 1,000 מ”ר, 40 נקודות (מתוך ה-55 הדרושות כדי להגיע לכוכב אחד לפי התקן) מבני השכלה גבוהה – מעל 000,1 מ”ר – כוכב אחד

מדיניות ועדה מקומית רחובות

מינואר 2024 – מבני חינוך, מ-1000 מ”ר – כוכב אחד.
ללא שינוי ביחס למדיניות הנוכחית – מבני השכלה גבוהה (ללא מינימום מ”ר) – כוכב אחד

תקנות ארציות

כוכב אחד
ממרץ 2022 – מעל 5,000 מ”ר מספטמבר 2023 – מעל 1,200 מ”ר

מדיניות ועדה מקומית רחובות

ממרץ 2022 – כוכב אחד מ-1,200 מ”ר, שני כוכבים מ-5,00 מ”ר

המשמעות היא כמעט ללא שינוי במדיניות הקיימת, מלבד הורדת הסף לעמידה בשני כוכבים מ- 6,000 ל-5,000 מ”ר, והעלאת הסף לעמידה בכוכב אחד מ-1,000 מ”ר ל-1,200 מ”ר, בהתאם להגדרות שנקבעו בתקנות הארציות (לשם האחידות)

תקנות ארציות

 ממרץ 2022 – כוכב אחד בתי חולים מ- 3000 מ”ר מרפאות מ -1000 מ”ר

מדיניות ועדה מקומית רחובות

ממרץ 2022 – כוכב אחד בתי חולים מ- 3000 מ”ר מרפאות מ -1000 מ”ר

תקנות ארציות

כוכב אחד
ממרץ 2022 – מבני מסחר מעל 000,5 מ”ר
ספטמבר 2023 – מבני מסחר מעל 000,1 מ”ר מתן אפשרות לחלופת עמידה ב – LEDD

מדיניות ועדה מקומית רחובות

חיוב בהתאם לקבוע בתקנות הארציות:
כוכב אחד
ממרץ 2022 – מבני מסחר מעל 5,000 מ”ר
ספטמבר 2023 – מבני מסחר מעל 1,000 מ”ר מתן אפשרות לחלופת עמידה ב- LEED בהתאם למחויב בתקנות הארציות

תקנות ארציות

ממרץ 2022
מבני ציבור מ- 1000 מ”ר – כוכב אחד
* כולל אולמות ספורט
* כולל חלופת LEED

מדיניות ועדה מקומית רחובות

במבני ציבור (מלבד אולמות ספורט) – ללא שינוי במדיניות הקיימת, כלומר -500 מ”ר – כוכב אחד (גם בשיפוצים)
אולמות ספורט – בהתאם ל תקנות – כוכב אחד מ- 1,000 מ”ר.
* מתן אפשרות ל חלופת עמידה ב- LEED בהתאם למחויב בתקנות הארציות

כללי

  1. בניין בעירוב שימושים: לפי השימוש העיקרי.
  2. שיפוצים ותוספות: התקנות מחייבות בנייה ירוקה בבניין שכבר נבנה לפי התקן (לפי ההגדרה – בניין שקיבל שלב ב’), ובהתאם לסוג השימוש של השינוי או התוספת, ורק במקרים בהם התוספת היא בשטח של 100 מ”ר לפחות. תוספת בנייה לשימוש מגורים – אם שטח התוספת הוא בשיעור של לפחות %50 משטח הבניין הקיים, ואם הבניין הכולל (לאחר התוספת) הוא בניין רב-קומות.
  3. המתווה ליישום ברישוי: יותאם לפי התקנות. החל ממרץ 2022 יש למחוק את הדרישה להגיש שלב א’ לרשות הרישוי כתנאי לקבלת אישור תחילת עבודות.

דרישות נוספות בתחום האנרגיה

  1. יעילות אנרגטית של מבני מגורים: החל מ- 2022.3.1 מבני מגורים רבי קומות יחויבו בעמידה בדירוג אנרגטי ממוצע (של כלל הדירות בבניין) בדרגה B ,לפי דרישות ת”י 5282 .
  2. ייצור אנרגיה במבנים: החל מ -2022.3.1 כל המבנים החדשים שיידרשו לעמוד בבנייה ירוקה לפי ת”י 5281( לפי הפירוט לעיל(, יידרשו גם בהכנת תשתית לייצור אנרגיה על הגג .