האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

אגרות בניה

אחד התנאים לקבלת היתר בנייה הוא תשלום אגרות בנייה.

  • תעריפי אגרות הבנייה נקבעים על פי הפירוט המופיע בתקנות, ומתעדכנים פעם בשנה בהתאם למדד
  • בבקשות להיתר בנייה למגורים: החיוב מחושב בהתאם לשטח הבנייה המבוקש (מ”ר)
  • בבקשות להיתרי בנייה שאינם למגורים: החיוב מחושב בהתאם לנפח הבנייה המבוקש (מ”ק)
  • כאשר ישנם שימושים מעורבים, החיוב נעשה בהתאם לכל שימוש בנפרד יובהר כי שטח הבניין לצורך חישוב ההיטלים, כולל את כל השטחים המבונים, לרבות מרפסות פתוחות, מרפסות גג, מרתפים וחניה.