האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

מבנים מסוכנים

האגף לפיקוח על הבניה ומבנים מסוכנים אחראי לטיפול במבנים מסוכנים ברחבי העיר בהתאם לחוק העזר לרחובות (מבנים מסוכנים תשל”ט 1979) .
מתוקף החוק, מנהל האגף למבנים מסוכנים מופקד על בדיקת מבנה שיש חשד כי קיים מבנה העלול לסכן את המחזיקים בו, את הציבור ו/או את הנכסים הסמוכים לו, לקביעת מידת מסוכנות ו/או הריסתו.
במסגרת תפקידו הוא בודק מבנים שיש חשד לגבי יציבותם, לקביעת מסוכנות ו/או חובת תיקון ע”י בעל הנכס או הריסתו.
האחריות לאחזקה תקינה של בניין פרטי או משותף מוטלת על בעלי הנכס.

 1. בעל בנין חייב להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לבניין.
 2. היה לבעל הבניין או למחזיק בו יסוד סביר להניח כי הבניין עלול לסכן את המחזיקים, את הציבור או את הנכסים הסמוכים לו, יודיע על כך מיד למהנדס ויבקש בדיקת הבניין.

מה זה מבנה מסוכן?

הקביעה של מבנה מסוכן, כמו גם רמת הסכנה, נקבעת ע”י מהנדס מבנים מסוכנים בלבד, אשר בודק את יציבות המבנה, ובהתאם להחלטתו נקבע האם המבנה מסוכן
רמות הסיכון הם:

עלול להוות סכנה מבנה העלול להוות סכנה, ולפיכך על הבעלים לבצע עבודות בתוך התקופה שנקבעה בהודעה.

סכנה ממשית מבנה המהווה סכנה ממשית, ושיש לאטום או להרוס. בנסיבות הללו נשלחת הודעה לבעלי הנכס.

סכנה מיידית מבנה שמהווה סכנה מיידית. במקרה זה ניתן להוציא צו לסגירה מיידית של הבניין ולצוות על פינוי, הריסה או ביצוע עבודה להסרת הסכנה המיידית.

מי יכול לפנות למחלקה בנושא מבנים מסוכנים?

בעל הבית / מחזיק בנכס / דייר / בעל זכויות בנכס / נציגות הבית המשותף (וועד הבית) / מהנדס / קבלן / עובר אורח – כל הרשומים יכולים לפנות למחלקה אם קיים חשש לסכנה בבניין או במקרה של חשש של יציבות המבנה.

חוששים כי קיימת סכנה במבנה בו אתם גרים?

במקרה ומתעורר חשד כי המבנה מסוכן ונדרשת בדיקה מקצועית, על הדיירים להזמין באופן פרטי מהנדס לבדיקת תקינות המבנה ולפעול עפ”י הנחיותיו.
האחריות למבנה והעלות הכספית לבדיקה ולתיקונים הנדרשים חלים על הדיירים עצמם!
במידה ויש צורך בהלוואות לשיפוץ המבנים ניתן לפנות למחלקת תרבות הדיור בטלפון 039052399
לאיתור מהנדס ניתן לפנות לאיגוד המהנדסים באמצעות האתר או בטלפון 03-7524075
שמרו על ביטחונכם ועל רכושכם.

מהם הסימנים למבנה מסוכן?

להלן סימנים נפוצים שניתן לראות במבנה על מנת לקרוא לבדיקה של מהנדס מבנים מסוכנים:

 • סדקים אלכסוניים חדשים.
 • שקיעה בקירות, קורות וביסודות הבניין .
 • נשירת לוחות אבן חיצונים, נפילת חיפוי קרמיקה או פסיפסים מחזיתות הבניין בדרך שמסכנת את העוברים ושבים במקום .
 • גושי בטון וטיח רופפים ממעטפת הבניין .
 • מוטות ברזל בעמודים או בקורות חלודים וחשופים .
 • קיר חומה / קיר תומך – סדוק ונוטה ליפול .
 • כל סוגי מפגעים קונסטרוקטיביים ואחרים העלולים לפגוע ביציבות המבנה ו/או העלולים לסכן את שלום הציבור.

תהליך הסרת מבנה מסוכן

 • למנות מהנדס/הנדסאי בניין מטעמכם ולהזמין אצלו דוח הכולל תוכניות, מפרט טכני וכתב כמויות לביצוע העבודה.
 • להזמין הצעת מחיר ממספר קבלנים ולמנות קבלן. על הקבלן להיות רשום בפנקס הקבלנים אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, ה’תשכ”ט 1969.
 • העבודות הדרושות תבוצענה בפיקוח צמוד של המהנדס הממונה מטעם בעלי הנכס.
 • בגמר העבודה חובה על הדיירים להגיש לעירייה טופס הצהרה חתום ע”י מהנדס/הנדסאי מטעמם על הסרת הסכנה.
 • את העבודה יש לבצע תוך פרק הזמן המוקצב ע”י העירייה. במידה ואינכם מספיקים לסיים את הביצוע בפרק זמן זה, יש להגיש לאגף הפיקוח על הבניה ומבנים מסוכנים אישור מהמהנדס שמונה מטעמכם להארכת התוקף לביצוע.
 • בקשה לארכה למועד הסרת הסכנה ברכוש משותף, חייבת חתימה של הנציגות בית משותף (ועד הבית).
 • בסיום העבודה להסרת הסכנה, והעברת תצהיר של המהנדס האחראי מטעם בעל / מחזיק הנכס, בדבר הסרת הסכנה.
 • סגירת ”תיק מבנים מסוכנים” שנפתח במחלקה, במידה והעבודה להסרת הסכנה, בוצעה לשביעות רצון המחלקה ולאחר קבלת תצהיר מהנדס בנין.
 • הסרת הסכנה במבנה מסוכן היא מטרה משותפת להבטיח שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים.

 

חשוב לדעת! כל טיפול במבנה מסוכן, בין אם בהריסה ובין אם בבנייה, חייב בתיאום מול אגף הפיקוח על הבניה ומבנים מסוכנים.

מבנים שנבנו לפני 01/01/1980

המלצתנו היא לבצע בדיקת יציבות על ידי מהנדס רשום במדור הנדסת מבנים פרטי מטעמכם, ולאחר בדיקה זו לבצע בדיקות כל 3 שנים ולדווח לעירייה על תוצאות הבדיקה.

מבנים נטושים

אטימה של מבנה נטוש שמצבו מהווה סכנה לציבור.

פניות בנושא מבנים מסוכנים ו/או חשד לסכנה בטיחותית בבניין, ניתן לפנות למחלקת מבנים מסוכנים באחת מהדרכים הבאות:
פניה טלפונית למוקד העירוני (106) או במייל למזכירות אגף הפיקוח על הבניה: [email protected]