האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

היטל השבחה

בהתאם להוראות סעיף 196 א’ והתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ”ה – 1965 חלה חובה על הוועדה המקומית לתכנון והבניה להטיל ולגבות היטל השבחה מבעלי מקרקעין לרבות חוכר לדורות בעת “מימוש זכויות” המהווים מחצית מעליית ערך מקרקעין עקב אחד מאלה:
  1. אישור תוכנית בניין עיר
  2. אישור בקשה להקלה
  3. אישור בקשה לשימוש חורג

היה ואישור אחד מהנ”ל הביא להשבחת הנכס, חייבת העירייה לגבות היטל השבחה. תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן תעודה לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו.

עם עריכת חוזה מכר חובה תוך 30 יום לפנות למחלקת המיסים בעירייה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, בטופס המקוון, על מנת שלא להיות מחויבים בריבית פיגורים.
יש להגיש את הבקשה באמצעות הטופס המקוון למחלקת המיסים.
*יש לבחור בטופס המקוון לשונית נושא הפנייה: “אשור עירייה לטאבו”, יש לציין בגוף הפנייה כי אתם לאחר חוזה מכר ומבקשים לדווח על העסקה ומימוש הזכויות.
ניתן לחילופין לפנות למחלקת המיסים בעירייה בצירוף כל המסמכים הנדרשים על מנת לקבל טופס “הכנת תעודה לרשם המקרקעין” ולהתחיל תהליך (“טופס טיולים”).

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס. גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס, ובהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965.
החייב שקיבל שומת השבחה ממחלקת השתתפות בעלים והינו חולק על החיוב רשאי לערער עליה בתוך 45 ימים בפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה או במידה ואין הוא חולק על החיוב כשלעצמו אלא על גובהו בלבד, רשאי לפנות ליו”ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למנות שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב.