האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

תצ”ר – תוכנית לצרכי רישום

תצ”ר היא תכנית מדידה הנדרשת כדי להמיר את תשריט התב”ע למסמך בר רישום בלשכת רישום המקרקעין.

בהתאם לסעיף 125 לחוק התכנון והבניה, בתוך 8 חודשים מיום שאושרה תכנית חדשה הכוללת חלוקה / איחוד / איחוד וחלוקה / הפרדת קרקע, יש להגיש תכנית לצרכי רישום התואמת את התב”ע החלה, לאישור מפ”י באמצעות מינהל הנדסה.
את התצ”ר מכין מודד מוסמך על בסיס תכנית תב”ע בתוקף.

לתצ”ר יש שלוש ‘תחנות’:

 1. אישורה כתואמת תב”ע ע”י הועדה המקומית לתכנון ובניה.
 2. אישור התצ”ר ע”י מפ”י כ”כשרה לרישום”.
 3. רישום החלוקה בטאבו ויצירת חלקות חדשות.

הגשת תכנית לצורכי רישום

 1. תצ”ר יוגש לועדה המקומית (מחלקת בנין ערים) ב- 6 עותקים, חתום ע”י הבעלים הרשומים בנסח הטאבו וע”י המודד עורך התצ”ר, יש לצרף נסח טאבו עדכני לשנה האחרונה ומכתב מלווה הכולל את פרטי המבקש / מגיש.
 2. התצ”ר תיבדק במינהל הנדסה לצורך התאמתה לתב”ע.
 3. במידה וימצא תקין, התצ”ר יאושר ויחתם ע”י הועדה המקומית.
 4. התצ”ר תוחזר למבקש כשהיא חתומה להמשך טיפול מול מפ”י.
 5. לאחר קבלת חותמת “כשר לרישום” ע”י מפ”י יש לבצע רישום של התצ”ר בלשכת רישום המקרקעין.

הנחיות לרישום התצ”ר

 1. לצורך רישום הפרדת קרקע יש להגיש למחלקת תב”ע:
  1.  תכנית כשרה לרישום בעותק קשיח וגם במייל [email protected].
  2. נסח טאבו עדכני.
  3. מכתב נילווה המבקש לסיים הליך תצ”ר (עם פרטי המבקש, כתובת, וטלפון).
   ניתן בכל שאלה ליצור קשר עם מירב ברזילי ממחלקת תב”ע במייל: [email protected]
 2. מסמכי רישום שלא על פי פרק ח’, כולל בהתאם לפרק ג’ סימן ז’ לחוק, איחוד וחלוקה, יש לפעול לפי הנחיות משרד המשפטים.

את המסמכים יש להגיש למחלקת תכנון עיר לידי אפרת חובשי עבור אלדד פנקס.