האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

השתתפות בעלים (כספים)

[השתתפות בעלים פירוש השם: בעלי נכסים שנהנים מתשתיות עירוניות שמוקמות ע”י העירייה משתתפים באופן יחסי בעלות הקמתן].

המחלקה מטפלת בנושאים שונים, בניהם: בדיקת חיובים החלים על הנכס טרם חתימת עסקת המכר, בדיקת חיוב וחישוב היטל השבחה, חישוב אגרת בניה והיטלי פיתוח, היתרי בניה ופיקדונות, אגרות תכנון, שינוי רישום זכויות ברשם המקרקעין.

חשוב לדעת, בהתאם להוראות החוק שינוי רישום הזכויות אצל רשם המקרקעין מחייב, בין היתר, קבלת תעודת העדר חובות לעירייה, כאשר קבלת התעודה מותנת בסילוק כל חוב בעלים הרובץ על הנכס (למשל – חובות ארנונה, היטלי השבחה, היטלי פיתוח).
לשימושך, טופס הבקשה לקבלת אישור העדר חובות.

אישור לרשם המקרקעין יכול להזמין אך ורק בעל הנכס או מורשה מטעמו (בעל ייפוי כח בתוקף).

נוהל קבלת אישור העדר חובות

  1. יש לפנות תחילה למחלקת המיסים בעירייה על מנת לקבל טופס הכנת תעודה לרשם המקרקעין ולהתחיל תהליך (“טופס טיולים”).
  2. קיימת אפשרות בדיקת חיובים במחלקה טרם חתימת חוזה – במקרה זה יש לפנות למחלקת המיסים בעירייה (קומה 1) ולקבל “טופס לצורך ידיעה”.

יש להצטייד במסמכים הבאים:

  1. נסח טאבו עדכני (אפשר צילום של הנסח המקורי)
  2. חוזה מכירה של הנכס במידה ונחתם (אפשר צילום של החוזה המקורי)
  3. חוזה רכישה של הנכס (אפשר צילום של החוזה המקורי)
  4. במקרה של אדמת מינהל (רמ”י), יש להמציא חוזה חכירה מקורי.

לתשומת ליבכם – במקרים מסוימים (בתים צמודי קרקע, דירות פנטהאוז ועוד) נערכת בדיקת פקח בשטח, הבודק את ההתאמה בין היתר הבניה לבין המצב הקיים בשטח. במידה ונמצאת אי התאמה במטרים בשטח להיתר הבניה, יחויבו היטלי פיתוח בגין שטחים אלו.

במקביל נערכת בדיקה של חיובי היטלי פיתוח והיטל השבחה לנכס, במקרה של חבות בהיטל השבחה, נשלחת לשמאי העירייה בקשה להוצאת שומת היטל השבחה.

פירוט החיובים השונים

הוועדה המקומית זכאית לגבות היטל השבחה במקרה שהמקרקעין הושבחו, בין היתר, בשל: למספר את הסעיפים

  1. אישור תוכנית (אשר אושרה לאחר 1 ביולי 1975)
  2. אישור בקשה להקלה
  3. אישור בקשה לשימוש חורג

היה ואישור אחד מהנ”ל הביא להשבחת הנכס, חייבת העירייה לגבות היטל השבחה.
עם עריכת חוזה מכר חובה לדווח תוך 30 יום לעיריית למחלקת השתתפות בעלים ולהציגו על מנת שלא לספוג ריבית פיגורים בחיוב היטל השבחה
על פי חוק – תושב שקיבל שומת השבחה יכול לערער עליה (חוק התכנון והבניה תיקון מס’ 84 והוראת שעה ) התשס”ח -2008
בנוסף הועדה זכאית לגבות הוצאות תכנון תב”ע וביצועה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה.

העירייה גובה היטלי פיתוח בהתאם להוראות חוקי העזר העירוניים – סלילת רחובות (כביש ומדרכה), תיעול, שטחים ציבוריים פתוחים, בהתאם לעילות החיוב המפורטות בחוקים אלו.

תקנה 5 (טופס 4)

במקרים הנ”ל יש להשלים: נסח טאבו עדכני, חוזים עבור דירות גג, פנטהאוז, מיני פנטהאוז דופלקס , דירות גן וכן בבתים צמודי קרקע..