האתר ההנדסי של הועדה לתכנון ובניה רחובות

תשריט בית משותף

בית הראוי להירשם בפנקס

142.
(א) בית שיש בו שתי דירות או יותר ואפשר לזהות כל אחת מהן כיחידה נפרדת, ניתן לרישום בפנקס.
(ב) שני בתים או יותר שבכל אחד מהן יש דירה אחת או יותר והבתים הוקמו על חלקה או חלקות שאינן ניתנות לחלוקה באופן שכל בית יעמוד על חלקה נפרדת, ניתנים לרישום בפנקס כבית משותף.
(ג) שני בתים או יותר שיש להם מיתקנים משותפים, ניתנים לרישום בפנקס כבית משותף.

תיקון צו רישום

145.
(א) המפקח רשאי, על פי בקשת בעל דירה או בעל זכות בדירה, לתקן צו רישום בפנקס, ובלבד שנתן לכל בעל דירה או לבעל זכות בדירה שלא הגיש את הבקשה הודעה מוקדמת והזדמנות לטעון טענותיו.
(ב) צו המתקן צו רישום, דינו לכל דבר כדין צו רישום.
הכל כמפורט בחוק המקרקעין תשכ”ט- 1969.

הגשת בקשה לתשריט בית משותף, ו/או תיקון צו בית משותף, יש להעביר לוועדה המקומית

לצורך פתיחת בקשה לתשריט בית משותף לטיפול הרשות יש לצרף את המסמכים הבאים לכתובת מייל [email protected]
עם נושא המייל – בקשה לתשריט בית משותף:

  • תשריט בית משותף בקובץ dwf.
  • קובץ תקנה 27 (יש להזמינו מהטאבו).
  • נספח תנועה חתום שניתן בשלב היתר הבניה.
  • במקרה של מחיקה ורישום יש להמציא את תשריט הבית המשותף המקורי (יש להזמינו מהטאבו).


לפרטים ובירור ניתן לפנות לאחראית הטיפול בנושא במחלקת הרישוי בכתובת המייל: [email protected]