נהלים

  
נוהל הגשת ת.ב.ע
נוהל הגשת התנגדות
תכנית המכילה פחות מ- 5 עצים
תכנית המכילה יותר מ- 5 עצים
הנחיות מדידה למפת ASMADE
מה יש להגיש בפרצלציה לא רצונית
הנחיות מדידה לתכנון כביש
הנחיות למדידה כרקע לתבע
הנחיות לאישור ועדה של תצ'ר
דרישות לקליטת תכנית-לאדריכלים
רח 2000 טז 1
רח 2000 טז 1 פרשנות 2

נהלים