מחלקת תכנון

תכנון הינו תהליך שבו הוועדה המקומית וגורמים פרטיים מקדמים שימוש מיטבי יותר במשאבי הקרקע שנמצא במרחב העירוני במחסור.

ההליך מתבטא בעריכת מיפוי וסקרים ואיסוף פרמטרים שונים כגון: קיומם של מבני ציבור, דרכים, שצ"פים וכד' ולאחריו ניתוח הפרמטרים והכנת תכניות בניין עיר הקובעים הוראות בינוי, צורת מגרשים, שימוש והפרשות לצורכי ציבור.

גודל וצורת הפרשה לצרכי ציבור יקבע את איכות החיים של תושבי העיר.

מחלקת תכנון