איתור מידע תכנוני

המידע המפורט באתר זה מכיל רשימת תכניות בנין עיר החלות על המגרש בין שהם תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיפים 77, 78 לחוק התכנון והבניה.
המידע אינו כולל הליכים נוספים ככל שהיו ועירית רחובות והועדה המקומית לא יישאו בכל אחריות מכל מין וסוג בגין הסתמכות עליו שלא לצורך פירוט תכניות בנין ערים החלות על המקום.
אין במידע המפורט באתר זה כדי ליתר פניה לבקשת מידע לפי סעיף 119א' לחוק התכנון והבניה ופניה לבקשת מידע הדרוש לצורך היתר בניה לפי סעיף 145 (א') לחוק

איתור מידע תכנוני